Programul  "Casa Verde" 2016


Ce este programul "Casa Verde " ?


Casa Verde 2016 este un program guvernamental, gestionat de Ministerul Mediului,  destinat persoanelor fizice si finanteaza instalarea urmatoarelor sistemelor de incalzire :

- panouri solare pentru apa calda. Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 6000 lei;

- pompe de caldura . Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 8000 lei;

- instalatii de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, etc.  Se asigura o finantare nerambursabila de pana la 6000 lei.

SC Devon Panouri Solare SRL va asigura consiliere pentru depunerea dosarului de finantare.

 

Documente necesare pentru a semna Contractul de finantare nerambursabila prin programul  Casa Verde :

 (1)Dosarul de finanţare va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

d) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciară pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren și imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

e) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară;

f) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

g) pentru imobilelele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă;

h) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul;

i) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul;

j) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

k) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original;

l) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

(2) Documentele menționate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se va completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice ", precum şi sesiunea de depunere.


Pentru semnarea contractului beneficiarul se prezinta personal la APM sau dupa caz persoana imputernicita.

 

 

Documentatie pentru proiectul finantat "Casa Verde"


Titlul documentului Link Download